17 thg 4, 2014

Tagged Under: , , ,

Có và không có

By: Hoa Dang Nguyen On: 15:16
  • Chia sẽ ›


  • Without communication, there is no relationship. Without respect, there is no love. Without trust, there is no reason to continue.

    Nếu không có sự giao tiếp, thì sẽ không có mối quan hệ. Nếu không có sự tôn trọng, thì sẽ không có tình yêu. Không có niềm tin, không có lý do để tiếp tục.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét