19 thg 4, 2014

Tagged Under: , , , ,

Sống trọn vẹn lúc này

By: Hoa Dang Nguyen On: 18:20
  • Chia sẽ ›


  • Don't re-live your past. Don't pre-live your future. Live now fully. -Karen Salmansohn

    Đừng sống lại quá khứ, cũng đừng sống trước tương lai. Hãy sống trọn vẹn vào lúc này!

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét